FAQ

 • Hvad er Opholdsstedet Lindersvold?

  Siden 1997 har Opholdsstedet Lindersvold skabt trygge rammer og en god udvikling for en lang række børn og unge, hvoraf mange har haft en vanskelig opvækst med svigt af forskellig type i deres liv, der har medført adfærds- og indlæringsvanskeligheder. Enkelte af de unge har/ har haft diagnoser som ADHD eller indenfor autisme spektret, men fælles for alle de unge er at de har stort gavn af et aktivt, inkluderende miljø og trygge rammer hvor de kan udvikle sig og trives.
  Opholdsstedet Lindersvold er en uafhængig institution med selvstændig bestyrelse. Opholdsstedet Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst, som fører tilsyn med opholdsstedet.
  Alle økonomiske midler, som Opholdsstedet Lindersvold modtager bliver brugt i overensstemmelse med budgettet der har til formål at skabe god udvikling for børn og unge på Opholdsstedet.
  Budgettet er offentligt tilgængeligt. Der bliver ført regnskab over alle økonomiske midler, og der bliver ikke brugt og kan ikke bruges penge til andre formål end hvad der er i det godkendte budget. Regnskaberne bliver revideret efter gældende regler.

  Opholdsstedet er en del af interessefællesskabet Tvind, som er et uforpligtende, pædagogisk og kulturelt arbejde af en række uafhængige institutioner.

  Derudover deltager Opholdsstedet Lindersvold i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art sammen med interessefællesskabet Tvind. Eksempler på disse er Skolernes ’Olympiade’ - et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne afholdt i Juelsminde, Efterårskoncert – afholdt et sted på Sjælland hvor hver skole optræder med poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten - et klassisk koncertarrangement.

  Disse arrangementer har en meget høj kvalitet, hvor vores unge møder andre unge og deltager i aktiviteter, der udvikler på deres faglige og personlige færdigheder.

 • Opholdsstedets Pædagogik

  Vi fokuserer på den enkelte og vi opstiller konkrete mål for den enkeltes udvikling sammen med den unge og den unges netværk. Vi ser på hvilke behov, ønsker og kapaciteter hver enkelt har, og så laver vi planerne ud fra det.

  Den enkelte bliver støttet af at indgå i fællesskabet. Vi arbejder bevidst med at fremme den styrke som fællesskab kan give hver enkelt og være medvirkende til at vende udviklingen i en positiv retning.

  Et andet vigtigt element i vores pædagogik er programmet. Programmet er tilrettelagt, så det er mangfoldigt og åbner for nye forestillinger og ambitioner hos den enkelte. Det indeholder en bred vifte af aktiviteter, så som deltagelse i det lokale foreningsliv, ture, udflugter og rejser samt store arrangementer som f.eks. teater- og sportsstævner, som vi afholder sammen med andre skoler og opholdssteder.

  Tilsynet konkluderede i denne forbindelse under deres sidste tilsynsbesøg at:

  • ”Opholdsstedet Lindersvold har den fornødne kvalitet i forhold til at understøtte, at den enkelte unge i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov”.
  • ”Opholdsstedet Lindersvold har den fornødne kvalitet i forhold til at understøtte den enkelte unge i dennes uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet indgår i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte at målene for den enkelte unge opnås”.

 • Indskrivningsprocedure

  Det er et visitationsudvalg, bestående af Opholdsstedets ledelse og socialrådgiver, der tager stilling til om en ung kan indskrives på opholdsstedet. Dette sker på baggrund af vores målgruppebeskrivelse. Ved visitationen bliver der taget stilling til sammensætningen af de unge, og miljøet der i forvejen er til stede på opholdsstedet.

  Hvis visitationsudvalget skønner det nødvendigt, indhenter det supervision fra den til opholdsstedet tilknyttede psykolog.

  Tilsynet bemærker til målgruppen og vores arbejde med denne at

  • ”Opholdsstedet Lindersvold har den fornødne kvalitet i forhold til temaet, målgruppe, metode og resultat. Opholdsstedet Lindersvold arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for de unge”.
  • ”Medarbejderne på Opholdsstedet Lindersvold har de fornødne kvalifikationer i form af erfaring med målgruppen og viden i forhold til tilbuddets målsætning, målgruppe og de unges aktuelle behov”.
  • ”Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder” og at ”Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer”.

Har du spørgsmål?

Kontakt os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os