Spørgsmål & Svar


 

Hvad er Lindersvolds historie?

Lindersvold var mellem 1680 og 1724 år ejet af Merete Sophie Urne, som blev landskendt, da egnens bønder skrev en smædesang om hendes ondskab. I knap 150 år lå Lindersvold under Gavnø gods.

I 1808 nedbrændte Lindersvolds hovedbygning, hvorefter en ny blev opført i 1830.

Da Lindersvold i 1927 overgik til Julemærkekomiteen, gennemgik hovedbygningen en stor renovering, hvor den bl.a. fik en ny tilbygning. Derefter har bygningerne været brugt til amtslig behandlingsinstitution og derefter efterskole.

Den nuværende ejer, Fælleseje, købte og istandsatte bygningerne i 1994.

Hvad er Skolecentret Lindersvold?

Skolecenteret Lindersvold er et skolecenter beliggende i Faxe kommune, tæt ved Præstø fjord.

Skolecentret har til huse på det tidligere Lindersvold gods. Her ligger en række ikke-offentlige sociale tilbud, herunder en heldagsskole, et STU-tilbud, et opholdssted, et botilbud for voksne samt Den Rejsende Højskole på Sydsjælland.

De forskellige institutioner deler nogle af de fysiske rammer med hinanden og samarbejder omkring pædagogik og fritidsaktiviteter fx fælles sportsarrangementer, opsætning af årets teaterstykke mm.

Hvornår startede opholdsstedet?

Opholdsstedet har eksisteret siden 1997.

Den nuværende ledelse har drevet stedet de sidste 4 år.

Hvordan er opholdsstedet organiseret rent juridisk?

Opholdsstedet drives af  nonprofit-fonden “Opholdsstedet på Lindersvold” som har CVR nr 20462183.

Opholdsstedet drives i overensstemmelse med formålet, der er beskrevet i fondens vedtægter.

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med fondens aktiviteter.

 

Hvordan er opholdsstedet godkendt?

Opholdsstedet på Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr. 5. Opholdsstedet har også pladser efter SEL §107 (botilbud for voksne ) og SEL §76 (efterværn).

Kun godkendte tilbud kan optages på Tilbudsportalen.

 

Hvem fører tilsyn med opholdsstedet?

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med Opholdsstedet på Lindersvold.

Her er et link til Tilsynsrapporten for 2020.

Hvordan samarbejder opholdsstedet med de øvrige sociale tilbud på Lindersvold?

Opholdsstedet har et pædagogisk samarbejde med de andre socialpædagogiske tilbud på Lindersvold, fx vedr. kompetenceudviklende kurser, pædagogiske dage og naturligvis i det daglige arbejde, hvis en ung fx modtager undervisning  på stedets STU eller på heldagsskolen.

Der er et ugentlig stedmøde, hvor fælles aktiviteter og arrangementer planlægges og praktiske opgaver ift. pasning af parken mm. fordeles.

Opholdsstedets leder er også leder af Botilbuddet på Lindersvold og Heldagsskolen på Lindersvold.

 

Hvordan er opholdsstedets økonomi organiseret?

Opholdsstedet har et godkendt budget, som ligger til grund for beregningen af prisen for opholdstaksten. Indtægterne kommer fra de kommuner, der placerer børn/unge på opholdsstedet. Månedspriserne pr. elev varierer afhængig af tilbud og behov.

Grundtaksten er i 2020 pr. måned: 71.815 kr.

For hver indskrevet ung er der en kontrakt mellem den anbringende kommune og opholdsstedet.

Alle økonomiske midler, som Opholdsstedet Lindersvold modtager, bliver brugt i overensstemmelse med budgettet, der har til formål at skabe god udvikling for børn og unge på Opholdsstedet. Der bliver ført regnskab over alle økonomiske midler. Regnskaberne bliver revideret efter gældende regler.

Hvad bruges pengene på opholdsstedet til?

Alle økonomiske midler, som Opholdsstedet Lindersvold modtager bliver brugt i overensstemmelse med budgettet der har til formål at skabe god udvikling for børn og unge på Opholdsstedet.

I forhold til omsætningen i 2019 fordeler sig omkostningerne således:

52% løn
27% borgerrelaterede udgifter
19% ejendomsudgifter, herunder husleje, vedligeholdelse, el, varme, vand og renovation. 
2%  kompetenceudvikling

 

Har opholdsstedet tegnet overenskomst?

Opholdsstedethar ikke kunnet tegne overenskomst. Årsagen er, at opholdssteder kun kan lave ansættelseskontrakter med medarbejderne med én måneds opsigelse. Pædagogiske fagforeninger ønsker tre måneders opsigelse. Opholdsstederne kan kun yde én måneds opsigelse, fordi de anbringende kommuner, kontraktmæssigt kun vil godkende én måneds opsigelse ift. anbringelserne.

Opholdsstedet følger overenskomsten så vidt muligt.

Hvem bor på opholdsstedet?

Vi modtager børn og unge som pga. deres psykosociale problemstillinger har behov for tydelige stabile voksen rollemodeller og positive aktiviteter, der understøtter en positiv udvikling hos dem.

Det kan fx være børn og unge med hyperkinetiske forstyrrelser som ADHD eller unge med medfødte gennemgribende neurologiske udviklingsforstyrrelser, fx diagnoser indenfor ASF (autisme spektrum forstyrrelser).

Vi modtager gerne unge med minoritetsbaggrund, unge som har stødt på udfordringer ift. deres kønsidentitet og andre unge som ikke har følt sig forstået af deres omgivelser.

Vi tager ikke imod børn/unge med skadeligt forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol, medmindre de er indstillet på at komme ud af dette. 

 

Hvordan kan man komme til at arbejde på opholdsstedet?

Opholdsstedet på Lindersvolds medarbejdere besidder solide faglige kompetencer, holder af at løse nye opgaver og har et stort hjerte for de unge.
Nysgerrighed, vedholdenhed og fleksibilitet er også relevante egenskaber at have, samt vilje til at dele en interesse som de unge i huse kan få gavn af – det kan være håndværk, dyrehold, fitness eller anden sport, bageri, musik, teater eller andet.

Vi er altid på udkig efter kompetent og dedikeret personale, så kontakt venligst daglig leder Birgitte Bugge, hvis du er interesseret.
birgitte@lindersvold.dk

Er opholdsstedet en del af interessefællesskabet Tvind?

Opholdsstedet på Lindersvold er en del af et pædagogisk interessefællesskab som samarbejder omkring en række fælles arrangementer, bl.a. Vinterkoncerten, Sommerteater i Juelsminde, OL på Tvind og Efterårskoncerten. 

Ejer opholdsstedet selv sine bygninger?

Opholdsstedet lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som fortrinsvis udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.

Lejekontrakten, som opholdsstedet har indgået med Fælleseje, er godkendt af Socialtilsyn Øst.

Hvad er Fælleseje?

Fælleseje er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond) med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Fællesejes formål omfatter udlejning af fast ejendom og skibe til undervisning og uddannelse, der søger at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse lokalt, nationalt og globalt.

Fælleseje kan også støtte andre selskaber og institutioner med tilsvarende formål.

Fælleseje kan endvidere støtte personer, foreninger og institutioner, som arbejder for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, som f.eks. defineret i FNs menneskerettighedserklæring af 10. december 1948.

Fælleseje kan også støtte industriel forskning, udvikling og produktion inden for landbrug, skovbrug, fremstilling, handel, transport, søfart, service og miljø.

Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7 medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som uafhængige af stifter.

Fællesejes årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for erhvervsdrivende fonde.

Fællesejes hovedvirksomhed er at udleje fast ejendom og skibe til skoler og sociale institutioner mv. i Danmark og England.
Af sit overskud støtter Fælleseje projekter inden for undervisning og uddannelse, sundhed og landbrug.

Hvad er Lærergruppen?

Lærergruppen blev formet af en lille gruppe lærere, der i 70’erne lagde alle deres ressourcer sammen for at etablere skoler i Danmark. Lige siden har mennesker fra Lærergruppen taget mange nye initiativer, både på skole- og uddannelsesområdet, inden for energispørgsmål og udviklingshjælp, og aktiviteterne har bredt sig til mange lande.

Mennesker fra Lærergruppen arbejder ikke bare med skole og undervisning, men også med sociale opgaver, udviklings- og miljøprojekter og produktion. Lærergruppen er en privat sammenslutning af mennesker. Den har ingen formel struktur, ingen juridisk status ej heller nogen religiøs eller politisk tilknytning.

Er medarbejderne på opholdstedet en del af Lærergruppen?

Nej.

Er de sociale tilbud på Lindersvold selvstændige?

Opholdsstedet på Lindersvold drives af en nonprofit fond som har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Det samme gælder de øvrige sociale tilbud på Lindersvold. De er alle selvstændige enheder med hver deres bestyrelse. Alle midler anvendes af institutionerne efter formålet og de godkendte budgetter. Regnskaberne revideres af autoriserede revisorer, og godkendes af de respektive bestyrelser og tilsynsmyndigheder.

Bruger opholdsstedet frivillig arbejdskraft?

Nej. Opholdsstedet på Lindersvold bruger ikke frivillig arbejdskraft. 

Er det muligt at komme i praktik på opholdsstedet?

Opholdsstedet modtager praktikanter fra DRH Lindersvold som tager “Pedagogy for Change” uddannelsen. De studerende bliver ansat i 12 måneder som aktivitetsmedarbejdere, uden pædagogisk ansvar. De bidrager blandt andet med huslige aktiviteter sammen med de unge, som ledsagere på ture og ferier,  som medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter med mere – til stor gavn for fællesskabet på stedet.

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold